Elżbieta Jabłońska: Adresatem zakazu jest przede wszystkim radny

Przez rok w świnoujskiej radzie miasta zasiadała osoba, która była ławnikiem. Jak to możliwe? Elżbietę Jabłońską, przewodniczącą rady miasta pytamy, czy nie ma sobie w tej sprawie nic do zarzucenia.

Wielu mieszkańców Świnoujścia zastanawia się, jak to możliwe, by nikt nie zauważył, że radna Dorota Mikulska jest ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu, skoro funkcję tę pełni od 4 lat. Czy radni nie są sprawdzani pod tym kątem? Nie piszą żadnych oświadczeń? A czy Pani – jako przewodnicząca rady miasta – nie ma sobie w tej sprawie nic do zarzucenia? Przez rok w radzie miasta zasiadała osoba, która jest ławnikiem.

Elżbieta Jabłońska, przewodnicząca rady miasta: W aktualnym stanie prawnym brak jest odrębnej procedury umożliwiającej wstępne ustalenie czy radny prowadząc określoną działalność lub sprawując określoną funkcję narusza ustawowy zakaz łączenia mandatu radnego z ww. działalnością lub funkcją. Zarówno rada miasta, jak i jej przewodniczący nie są uprawnieni do przeprowadzenia tego rodzaju, wstępnej weryfikacji. Obowiązujące ustawodawstwo nie przewiduje również możliwości prowadzenia odrębnych rejestrów działalności i funkcji zakazanych radnemu. Adresatem wspomnianego zakazu jest przede wszystkim radny i to na radnym spoczywa w pierwszej kolejności obowiązek dopełnienia czynności usuwających stan kolizji mandatu z zakazaną działalnością lub funkcją. W przypadku utrzymywania się stanu niezgodnego z prawem rada bądź komisarz wyborczy podejmują prawem przewidziane kroki stosownie do okoliczności oraz stanu wiedzy na temat wspomnianej kolizji. W przypadku radnego sprawującego zakazaną funkcję, np. ławnika prawo przewiduje stosowny termin na dokonanie czynności usuwającej zaistniałą kolizję, nie nakładając jednocześnie na radę lub przewodniczącego obowiązku stałego monitorowania tych czynności.

Czy Dorota Mikulska – po stwierdzeniu wygaśnięcia jej mandatu- musi zwrócić diety radnego? Czy to nie jest tak, że, jeśli była ławnikiem, to nie miała prawa być radną i za cały okres zasiadania w radzie powinna zwrócić diety?

Mandat Pani Radnej Doroty Mikulskiej wygasł w związku ze zrzeczeniem się przez radnego mandatu. Datą wygaśnięcia mandatu jest w tym przypadku data wskazana w postanowieniu komisarza wyborczego i do tego czasu radny jest uprawniony do otrzymywania diety.

Jakie znaczenie ma fakt, że radna sama zrzekła się mandatu a nie została go pozbawiona?

W przypadku zrzeczenia się przez radnego mandatu organem właściwym dla stwierdzenia jego wygaśnięcia jest komisarz wyborczy, a nie rada miasta.

Kto zajmie miejsce radnej Mikulskiej w radzie miasta? Ostatnio nie chciała Pani udzielić nam odpowiedzi na to pytanie. Czy to tajemnica?

Dane osoby, która wejdzie do rady w miejsce radnego, którego mandat wygasł wskutek zrzeczenia, nie są objęte szczególną tajemnicą. Osobę tą wskaże w odrębnym postanowieniu komisarz wyborczy.

źródło: www.iswinoujscie.pl

Let’s block ads! (Why?)

Źródło: Radio Świnoujście / iswinoujscie.pl